Saneringsproject voor bodem of grondwater in het Waalse Gewest

 

Een saneringsproject voor bodem of grondwater uitvoeren in het Waalse Gewest

In het kader van saneringsprojecten van industrieel braakland of een vastgoedproject waarbij bodemverontreiniging en/of historische opvullingen worden aangepakt, zal de projecteigenaar een saneringsproject moeten laten uitvoeren voor het beheer van de bodem of, in voorkomend geval, het grondwater.

ABV Development, een gespecialiseerd studiebureau in de sector omgevingswerken, veiligheid en inrichting van terreinen, helpt u om deze zaken te begrijpen. Met onze aanpak stellen wij u in staat projecten uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het Waalse Gewest. We zorgen voor een milieubewuste en financieel optimale oplossing.

Wat is een saneringsproject (voor bodem of grondwater)?

In een aantal gevallen zal een saneringsproject van de bodem moeten worden uitgevoerd.

Dit is met name nodig in de volgende situaties:

De eisen van het saneringsproject zullen worden vastgesteld aan de hand van de oriëntatie- en karakteriseringsstudies. Deze moeten vooraf worden uitgevoerd. Deze studies, uitgevoerd conform de milieuwetgeving (en met name het Bodemdecreet van 1 maart 2018 dat in Wallonië van toepassing is), maken het mogelijk te bepalen waarmee in het kader van het saneringsproject rekening moet worden gehouden: de gebieden die moeten worden gesaneerd, de mogelijke saneringstechnieken, het uit te voeren toezicht en de controlemaatregelen na het project om ervoor te zorgen dat het terrein voldoet aan de geldende voorschriften.

Lees ook - Wat zijn de belangrijkste elementen van een onderzoek naar bodemverontreiniging?

ABV Development is als adviesbureau geaccrediteerd om studies uit te voeren in verband met oriëntatie en karakterisering en met saneringsprojecten. Wij helpen u bij het definiëren van het saneringsproject, het opstellen van het lastenboek en de opvolging van de werkzaamheden tot aan de conformiteitscontrole.

Hoe wordt een saneringsproject correct gedefinieerd?

Om een saneringsproject te definiëren zal ons bureau verschillende elementen in overweging nemen om de technische clausules van een lastenboek op te stellen en daarna een aanbesteding te kunnen uitschrijven:

In het ideale geval worden deze elementen beoordeeld in het kader van het project als geheel, zodat de projecteigenaar het optimaal kan aanpakken, rekening houdend met ecologische, sociale en financiële beperkingen.

De verschillende technieken voor bodemsanering

Afhankelijk van de situatie en de omvang van het project kunnen verschillende saneringstechnieken voor de bodem of het grondwater worden overwogen.

Off site saneringstechnieken

Bij off site saneringstechnieken wordt verontreinigde grond afgegraven en vervolgens naar een geschikt behandelingscentrum gebracht. Dit is de meest gebruikte techniek bij een project voor de sanering van stedelijk of industrieel braakland.

In situ saneringstechnieken

In situ saneringstechnieken stellen ons in staat de verontreiniging rechtstreeks ter plaatse te behandelen, in plaats van de grond af te graven. In de praktijk worden bijvoorbeeld oxiderende producten in de bodem of het grondwater geïnjecteerd om de aanwezige verontreiniging af te breken. Het ter plaatse oppompen en behandelen van grondwater maakt ook deel uit van de in situ saneringstechnieken. Er bestaan ook in situ thermische technieken.

Dit type techniek wordt meestal overwogen wanneer het om technische of financiële redenen niet haalbaar is om de verontreinigde grond af te graven.

On site saneringstechnieken

Bij on site saneringstechnieken wordt de bodem afgegraven of het verontreinigde water opgepompt, maar de behandeling wordt ter plaatse uitgevoerd. Door het inzetten van een eenheid in het project zal het mogelijk zijn om bijvoorbeeld grond te screenen en te verwerken. Het voordeel is dat men het transport van grond en de overlast van vrachtwagens vermijdt. Deze technieken zijn echter alleen verantwoord als er grote hoeveelheden grond moeten worden behandeld en er een voldoende groot terrein beschikbaar is.

Saneringstechnieken vergelijken op basis van duurzaamheidscriteria

Voor elk saneringsproject kunnen verschillende technieken worden overwogen. Hoe bepalen we welke techniek het meest geschikt is? Bij ABV Development maken we een vergelijking op basis van duurzaamheidscriteria: op sociaal, financieel en ecologisch vlak.

Elke techniek heeft immers voor- en nadelen.

Een in situ saneringstechniek zal over het algemeen meer tijd vragen. De kosten kunnen hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de uit te voeren behandeling. Een off site saneringstechniek heeft daarentegen niet te verwaarlozen sociale en milieu-effecten, die het gevolg zijn van het vervoer van grond per vrachtwagen. Afhankelijk van de af te leggen afstand heeft een dergelijke operatie ook hogere of lagere kosten.

Om deze vergelijking te maken en het meest optimale project te kiezen, heeft ABV Development gebruik gemaakt van de GAMMA-tool (Grille d'Analyse Multicritère pour les Méthodes d'Assainissement), opgesteld door het Waalse Gewest. [Multicriteria analyserooster voor saneringsmethoden] De aanpak maakt het mogelijk op een objectieve manier het juiste saneringstype te kiezen, aan de hand van een reeks duurzaamheidscriteria. Zo kan men de optimale oplossing bepalen op sociaal, financieel en ecologisch vlak.

Berekening van het saneringsproject

Naast de keuze van de meest geschikte techniek is het ook belangrijk om tot een goede berekening van het saneringsproject te komen. Het gaat erom te bepalen in hoeverre de grond moet worden afgegraven, rekening houdend met de milieueffecten van de vervuiling in het verleden, maar ook met andere factoren. Deze factoren omvatten bodemstabiliteit en risico's met betrekking tot erosie, vooral als er zich gebouwen of andere infrastructuur in de buurt bevinden.

In deze fase worden engineeringvaardigheden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van een project rekening wordt gehouden met de vele effecten die eraan verbonden kunnen zijn. Op die manier is het mogelijk regelingen te treffen om de locatie te beveiligen.

Ons studiebureau heeft een grote expertise op dit gebied en kan u helpen uw project correct te berekenen.

Definitie van acties, planning en kosten van de sanering

Naast de keuze van de techniek en de berekening helpt ABV Development u bij het bepalen van de acties die vóór, tijdens en na het project moeten worden ondernomen. Dit omvat de coordinatie, het beheer van de site en het beheer van de uitgegraven grond. Wij stellen de projectplanning vast en maken de kosten van het project objectief.

Dankzij onze ervaring op dit gebied kunnen wij elk saneringsproject aan, hoe complex het ook mag zijn. De sanering van een industrieel braakland, zoals dat van een voormalige cokesfabriek in de regio Luik, zal complexer en duurder zijn dan een project op een geïsoleerd terrein. Er moeten immers meer veiligheidsmaatregelen worden genomen om het milieueffect of de gevolgen voor de bevolking tot een minimum te beperken.

Hoe het saneringsproject optimaliseren en de saneringskosten verlagen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een saneringsproject te optimaliseren, vooral als het wordt gezien als onderdeel van een groter project. Hoe beter we rekening houden met de context, door op deze zaken te anticiperen, hoe meer we manieren kunnen onderzoeken om de kosten en de impact tot een minimum te beperken.

Bij een woningbouwproject op voormalig braakland kan het de moeite waard zijn de grond af te graven, ter plaatse te zeven en het puin van de oude gebouwen terug te winnen en als gerecycleerde aggregaten in het nieuwe project te hergebruiken.

Lees ook - End-of-Waste van gerecycleerd aggregaat in het Waals Gewest

Vermindering van de CO2 uitstoot en de financiële kosten in verband met het project

Door deze aanpak, die wij hebben aanbevolen voor een project in Nijvel, kon de hoeveelheid afgevoerde grond en materiaal met 30% worden verminderd. In dezelfde mate werd ook de overlast voor het milieu en de samenleving als gevolg van het transport verminderd, evenals de financiële kosten voor de verwijdering van de grond.

De aanpak vermindert niet alleen de overlast, maar maakt het ook mogelijk de CO2 uitstoot van het vastgoedproject op een consistente manier te minimaliseren door het te integreren in een circulaire economie. Hergebruik van materialen voorkomt dat nieuwe materialen moeten worden geproduceerd en ingevoerd. Dit vermindert de uitstoot van nieuwe CO2.

Lees ook - Bedrijven: meten, verminderen en compenseren van CO2 uitstoot

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/