Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever De verantwoordelijke uitgever van de website http://www.abv-development.com is Michel Maes, afgevaardigd bestuurder van de onderneming ABV Environment SCRL – Alsembergsesteenweg 999 bus 11 te 1180 Ukkel - environment@abv-development.com - +32 2 375 15 12 – btw BE0.558.838.180

Content van de website

Deze website is bedoeld om u algemene informatie te geven over ABV Development en meer bepaald over de 2 ondernemingen die deel uitmaken van de groep in België. De website biedt u ook de mogelijkheid om uw kandidatuur in te dienen, informatie te vragen of contact op te nemen met de onderneming van uw keuze.
ABV Development heeft deze website met de grootste zorg opgesteld, maar garandeert niet dat de content helemaal juist, pertinent en volledig is. ABV Development kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van gelijk welke aard die een persoon heeft geleden en die (al dan niet rechtstreeks) zou voortvloeien uit het gebruik van deze website, de informatie die hij bevat of de acties die op basis daarvan worden ondernomen.
ABV Development kan de content van de website, zijn toegangsmogelijkheden en deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.

Bescherming van de persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens betreffende deze website is onderhevig aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van persoonsgegevens).
Overeenkomstig de wet beschikt u over recht van toegang tot de u betreffende informatie, alsook over het recht van correctie. Op verzoek hebt u de mogelijkheid te weten welke persoonsgegevens over u werden opgeslagen en kunt u eventuele onjuistheden verbeteren. Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan op het hierboven vermelde adres contact met ons op.
Er wordt geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website http://www.abv-development.com gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op een drager van een derde zonder dat de gebruiker dit weet. 
De personen die dat wensen, kunnen ook bijkomende informatie krijgen over de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

Intellectuele eigendom 

Het raadplegen of het gebruik van de website van http://www.abv-development.com verleent de gebruikers geen enkel recht, ongeacht de aard ervan. Deze rechten blijven de exclusieve eigendom van de respectieve auteurs.
Onder voorbehoud van uitzonderingen voorzien door de wet, is het de gebruiker verboden om, zonder dat deze lijst beperkend is: de informatie, de software, het product of de dienst verkregen op basis van de diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te publiceren, een licentie te verlenen, over te dragen, te verkopen, door gelijk welk procedé, gekend of ongekend, op gelijk welke drager, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van ABV Development. De niet-naleving van dit verbod vormt een overtreding die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inroepen.
Bijgevolg zijn alle gegevens en is alle informatie, d.w.z. de teksten, de foto’s, de video’s, de affiches, de logo’s en andere merken die op de site zijn opgenomen, beschermd door het auteursrecht en/of andere geldende beschikking die van toepassing is op materies die het intellectuele eigendomsrecht raken.

Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat er bij zijn bezoek aan de website automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen. Een cookie is een element dat niet toelaat om de gebruiker te identificeren, maar dat dient om informatie op te slaan betreffende het surfgedrag van de gebruiker op de website.
De gebruikers van de website erkennen geïnformeerd te zijn over deze praktijk en geven ABV Development toestemming om deze te gebruiken. Ze kunnen dit cookie uitschakelen door de parameters van hun navigatiesoftware te regelen.

Hypertextlinks

De onderneming wijst formeel alle aansprakelijkheid af betreffende de content van de sites waarvoor ze links aanbiedt. Deze links worden voorgesteld aan de gebruikers van de website. Gelieve de algemene voorwaarden en het charter over de bescherming van persoonsgegevens van deze sites te raadplegen om hun praktijken te begrijpen. De beslissing om de links te activeren, berust uitsluitend bij de gebruikers van de website. De onderneming kan te allen tijde een link op onze website wijzigen of schrappen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/