Bedrijven: waarom is een MVO-aanpak nodig?

Bedrijven: waarom is een MVO-aanpak nodig?

Steeds meer organisaties (bedrijven, overheden, enz.) integreren economische, sociale en milieucriteria in hun ontwikkelingsmodel en maken zo deel uit van een duurzame en blijvende aanpak. Deze aanpak getuigt van een reële wil van de organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot sociale en ecologische uitdagingen. Maar ze kunnen daardoor ook anticiperen op de ontwikkelingen van de markt en de duurzaamheid van de activiteit waarborgen.

Door bewust te zijn van de effecten op maatschappij en milieu, die inherent zijn aan hun activiteiten, en met de wil om op een meer verantwoordelijke en duurzame manier te handelen, streven organisaties ernaar een belangrijke rol te spelen in de overgang naar duurzame ontwikkeling.

 

De wens om verantwoordelijk en duurzaam te handelen

"Hoewel het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet nieuw is, is er de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke verandering opgetreden in de houding van managers ten opzichte van deze kwesties", zegt Yannick Masquelier, stichtend vennoot van ABV Development, een adviesbureau gespecialiseerd in de milieusector. "Dit weerspiegelt een evolutie in de aanpak van managers. In het verleden waren de financiële resultaten de enige factor waaraan de prestaties van een organisatie werden getoetst. Er is nu een echte wens om de 'duurzame' waarde van de organisatie, een maatschappelijke en ecologische waarde, in overweging te nemen."

 

Van MVO naar taxonomie

Als bedrijven zich steeds meer met dit onderwerp bezighouden, is dat ook om beter te kunnen anticiperen op de nieuwe verplichtingen en beperkingen die op komst zijn. De Europese Unie voert momenteel een groot project uit, waarvan de vaststelling van een "groene taxonomie" één van de sleutelelementen is.

De groene taxonomie is een classificatiesysteem voor economische activiteiten. Het geeft aan welke activiteiten ecologisch duurzaam zijn, dit wil zeggen dat ze de klimaatverandering niet versnellen.  

De taxonomie heeft tot doel particuliere investeringen te begeleiden en te mobiliseren om in de komende 30 jaar klimaatneutraliteit te bereiken. Dit staat dus volledig in lijn met de klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese "Green Deal".

"Het doel is dan ook om de financiering te vergemakkelijken van organisaties die deel uitmaken van een duurzame aanpak en activiteiten die in overeenstemming zijn met maatschappelijke en milieuverplichtingen", legt Yannick Masquelier uit. 

Hoewel deze taxonomie nog maar gedeeltelijk is ingevoerd (met verplichte rapportagetermijnen voor bepaalde soorten bedrijven tussen 2022 en 2026), nemen financiële en publieke actoren deze duurzaamheidsaspecten steeds vaker op in hun aanbestedingen of in de selectiecriteria voor financiering. 

 

 

Een duurzame aanpak, essentieel voor de toekomst van bedrijven

"Ook al zijn deze criteria nog niet doorslaggevend voor de toegang tot een overheidsopdracht, toch zien we dat deze dimensie aan belang toeneemt", voegt Yannick Masquelier toe. "Er zijn en zullen steeds meer eisen en verwachtingen worden gesteld aan bedrijfsorganisaties om te rapporteren over hun milieu- en maatschappelijke prestaties met betrekking tot hun activiteiten, maar ook over de gehele waardeketen. Als deze organisaties worden gedwongen om op dit gebied verbintenissen aan te gaan, zullen zij van hun partners verlangen dat zij hetzelfde doen. In veel gevallen zullen het de klanten zijn die aandringen op een respectvolle ontwikkeling. Ook zij willen een beroep doen op meer verantwoordelijke actoren. Uiteindelijk zijn en worden alle actoren erbij betrokken."

Met andere woorden, als de actoren hun positie in de markt en de band met hun klanten willen behouden, hebben ze geen andere keuze: ze moeten een duurzaam ontwikkelingsmodel invoeren. 

 

ISO 26000, SDG, ESG : een duurzaam model invoeren met methode 

"De invoering van een duurzaam model is echter niet zo vanzelfsprekend. Dit betekent voorbereid zijn en volgens een methodiek te werk gaan," vervolgt Yannick Masquelier.

ABV Development bouwt al enkele jaren een gedegen expertise op in deze problematiek en helpt bedrijven bij de overgang naar een verantwoorde aanpak. 

"De uitdaging is om deze criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur op organisatorisch niveau te integreren. Daartoe baseren wij ons op benchmarks of normatieve kaders, zoals ISO 26000 (MVO), waarin wordt gedefinieerd hoe organisaties kunnen en moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze aanpak wordt 'kwalitatief en bindend' genoemd voor de stakeholders/belanghebbenden van de organisaties.

Daarnaast is onze aanpak ook gebaseerd op ESG (Environmental, Social and Governance), dat 'kwantitatief' wordt genoemd en bedrijven in staat stelt hun ecologische, sociale en economische effecten te beperken. Als aanvulling hierop gebruiken wij de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) om de inspanningen van de organisatie op het gebied van duurzaamheid voortdurend te beoordelen. Deze omvatten waterbehoud, beperking van de klimaateffecten en koolstofneutraliteit, maar ook toegang tot onderwijs, vastgesteld door de Verenigde Naties en aangenomen sinds 2015."

 

MVO, een aanpak voor continue verbetering

Het proces begint met een inventarisatie van de organisatie. Dit bepaalt hoe de onderneming waarde creëert op economisch, maatschappelijk en milieuvlak. 

"Dit betekent onder meer ervoor zorgen dat toekomstige ontwikkelingen niet in strijd zijn met de vastgestelde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ook moet worden bekeken op welke manier de activiteit daaraan kan bijdragen", aldus Yannick Masquelier. Op basis van de evaluatie zullen wij met de managers nagaan welke mogelijkheden voor verbetering moeten worden onderzocht op organisatorisch en operationeel niveau of door een aanpassing van het bedrijfsmodel. Op die manier kunnen de gevolgen tot een minimum worden beperkt en kan in het ideale geval een meer doeltreffende aanpak worden overwogen.

 

De prestaties evalueren om zich te onderscheiden

Deze 'MVO'-inspanningen maken deel uit van een welomschreven kader. Er moeten evaluatiecriteria worden toegepast om verslag uit te brengen over de effecten. Indien de aanpak goed wordt uitgevoerd, kan dit bijdragen tot de verbetering van de economische, maatschappelijke en milieuprestaties van de onderneming. Meer bepaald kan deze aanpak rapporteren over de resultaten van de geleverde inspanningen. Vanuit deze optiek werkt ABV Development samen met verschillende certificeringsplatforms om de betrokkenheid van organisaties bij MVO te beoordelen en hen in staat te stellen zich beter te positioneren en te onderscheiden.

Derniers articles

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://www.abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/